ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΗΛΕΣ

1)Ανοιχτή μέθοδος(αριστερά)-πλαστική αποκατάσταση σε 3 στρώματα και τοποθέτηση πλέγματος άνευ τάσεως.

2)Ενδοσκοπική μέθοδος-TEP(δεξιά).

Λαπαροσκοπική μέθοδος με τοποθέτηση πλέγματος μέσα από την κοιλιά.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!